Adjunct-directeur onderwijs

Wij zijn met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een inspirerende, verbindende en resultaatgerichte

adjunct-directeur onderwijs (0,8 – 1,0 fte) 
 
Panta Rhei, een Amstelveense school voor vmbo-onderwijs, is op zoek naar een adjunct-directeur onderwijs. Heb jij ruime ervaring in een leidinggevende functie binnen een onderwijsorganisatie, bij voorkeur het voortgezet onderwijs? Heb jij een duidelijke visie
op onderwijs en ondersteuning, een helicopterview, kun je die visie vertalen naar de operationele uitvoering die wordt aangestuurd door de teamleiders en ben jij een inspirerend en motiverend leider? Dan zijn we op zoek naar jou.
 
Onze organisatie
De eindverantwoordelijkheid van Panta Rhei ligt bij de directeur-bestuurder. Samen met hem vorm je als adjunct-directeur onderwijs de directie van de school. De adjunct-directeur onderwijs stuurt 4 teamleiders onderwijs aan, die elk weer een team van ca. 15
– 20 docenten en onderwijsassistenten aansturen. De directie stuurt gezamenlijk het MT aan, bestaande uit de 4 teamleiders onderwijs en de teamleider/manager bedrijfsvoering die verantwoordelijk is voor alle ondersteunende diensten.
 
Als adjunct-directeur onderwijs ben je niet alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs, maar ben je ook verantwoordelijk voor de ondersteuning (zorg) van onze leerlingen. Je stuurt daarom de zorgcoördinator aan, die in nauwe
verbinding staat met de verzuimcoördinator en de intern begeleider van ieder onderwijsteam. Tenslotte ben je uiteraard ook verantwoordelijk voor het LOB-beleid en stuur je in die hoedanigheid de LOB-coördinator aan.
 
De uitdaging
Onze school heeft de laatste jaren de nodige veranderingen doorgemaakt. De schoolleiding is bijvoorbeeld van samenstelling veranderd en er zijn nieuwe ontwikkelingen ingezet op het gebied van vorm en inhoud van ons onderwijs, mede aan de hand van een schoolplan
dat vorig jaar samen met de teams is opgesteld. Dit plan is opgebouwd aan de hand van de volgende pijlers:
 

 1. We zien in iedere leerling zijn of haar mogelijkheden
 2. We zetten in op een krachtig leerproces
 3. We investeren veel in de leerling
 4. We bieden de leerling een toekomstperspectief
 5. We bieden de leerling veiligheid en structuur
 6. Als collega’s leren en werken we samen

 
Als adjunct-directeur stuur je resultaat- en procesgericht op de doelen die wij onszelf hebben gesteld. Daarbij help je de teamleiders zich verder te ontwikkelen als onderwijskundig leider. Je ondersteunt ze daarbij tevens, in samenspraak met de medewerker
P&O en de manager/teamleider bedrijfsvoering, op het gebied van personeelsbeleid. Je creëert een sterk managementteam door de individuele kwaliteiten, talenten en drijfveren van je teamleden op de juiste manier in te zetten en te bundelen. Je bevordert actief
de samenwerking en teamgeest.

Op het gebied van ons onderwijs is een aantal ontwikkelingen in gang gebracht waaraan verder sturing moet worden gegeven:

 • De profilering van onze school in de regio, met daarbij speciale aandacht voor onze mavo+ (inclusief de nieuwe leerweg) en ons techniekonderwijs;
 • De nadere uitwerking van het onderwijsprogramma in de onderbouw (mavo+, projectonderwijs, profielprogramma’s);
 • De doorlopende leerlijnen van onderbouw naar bovenbouw en naar scholen in de regio waarmee wordt samengewerkt;
 • De verdere inrichting van het beroepsgerichte onderwijs (D&P en PIE) en de mavo+ in de bovenbouw.

 
Daarnaast valt er school-breed nog iets te winnen aan attractiviteit van ons onderwijs (uitdagend, contextrijk, eigentijds, interactief) enerzijds en de duidelijkheid en structuur die we onze leerlingen bieden anderzijds. Ook signaleren we dat het in het kader
van Passend Onderwijs soms een uitdaging is om iedere leerling te kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft. Dat vraagt, zeker met een relatief hoog percentage aan nog onervaren, maar wel enthousiaste en bevlogen docenten, om een organisatie die in staat is onze
docenten en onderwijsassistenten daarbij voldoende te faciliteren en ondersteunen. Jij speelt een cruciale rol in de ontwikkeling en implementatie van beleid én professionalisering op dit gebied.
 
Bij al het bovengenoemde is het van belang dat je vanuit jouw positie zichtbaar bent, kaders stelt en richting geeft, inspireert en motiveert, toeziet op de voortgang van processen en deze waar nodig weer vlot trekt of juist afremt en behaalde resultaten evalueert,
maar de concrete invulling zelf aan de teamleiders met hun teams laat. Onze organisatie wil de stap naar faciliterend leiderschap gaan zetten, met verantwoordelijkheden die, zoveel waar mogelijk is, laag in de organisatie liggen, binnen heldere kaders. Als
adjunct-directeur onderwijs die de vier teamleiders aanstuurt ben jij in belangrijke mate verantwoordelijk voor die transitie.
 
Wat ga je doen?
Als adjunct-directeur onderwijs:

 • Ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het primaire proces;
 • Pak je zaken op die naar jou (in overleg) worden geëscaleerd door de teamleiders onderwijs op het gebied van complexe personeels- en leerlingvraagstukken;
 • Ben je, in samenspraak met de directeur-bestuurder, belast met de dagelijkse leiding van de teamleiders onderwijs, de zorgcoördinator en de LOB-coördinator en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijskundige beleid en zorgbeleid;
 • Zorg je voor een goede samenwerking en afstemming tussen teamleiders en andere functionarissen aangaande de invulling en uitvoering van (teamoverstijgende aspecten van) het beleid, waarbij eenduidigheid en consistentie van groot belang zijn;
 • Vertegenwoordig je de school bij diverse regionale overleggen op het gebied van onderwijs- en zorgbeleid;
 • Vervang je de directeur-bestuurder bij kortdurende afwezigheid van zijn leidinggevende taken in de school.

Wat vragen wij van je?
Onze adjunct-directeur onderwijs:

 • Heeft een uitgesproken visie op (vmbo-)onderwijs en leerlingenzorg, is in staat die in concreet beleid te vertalen en kan deze op inspirerende en motiverende wijze overbrengen op anderen;
 • Heeft bij voorkeur lesgevende ervaring en is in het bezit van een onderwijsbevoegdheid;
 • Heeft ruime ervaring in een leidinggevende functie binnen het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs;
 • Is communicatief sterk, overtuigend en spreekt mensen aan op gedrag en verantwoordelijkheden;
 • Is toegankelijk, zichtbaar aanwezig in de organisatie en empathisch;
 • Heeft een duidelijke visie op hoe samenhang en samenwerking kan worden geoptimaliseerd in een relatief kleine organisatie;
 • Stimuleert medewerkers in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en hun  professionele ontwikkeling.

Wat bieden wij?
We bieden je een dynamische functie bij een organisatie die in ontwikkeling is. Inschaling vindt plaats volgens CAO-VO, in schaal 13. In overleg is het mogelijk een opleiding dan wel bijscholing te volgen. Werktijdfactor: 1,0 fte. Het betreft in eerste instantie
een aanstelling van een jaar.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *