Clusterdirecteur primair onderwijs in Almere

Het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep is op zoek naar een enthousiaste, ervaren, teamgerichte en bestuurlijk vaardige

Clusterdirecteur primair onderwijs

Plaats in de organisatie 
Als lid van de clusterdirectie levert u in nauwe samenwerking met uw collega’s een bijdrage aan het strategisch beleid voor de sector primair onderwijs en aan de beleidsadvisering aan het College van Bestuur. De verbinding in de gehele lijn van leerkracht-schooldirecteur-clusterdirectie
en het College van Bestuur is essentieel. De clusterdirectie is de schakel die zorgt voor de verbinding, de realisatie en implementatie van de verschillende plannen.

Voor de schooldirecteuren is de clusterdirectie het eerste aanspreekpunt, het klankbord, de sparringpartner en de spiegel, maar ook degene waarmee de formele onderwerpen worden besproken zoals de verantwoording via de P&C-cyclus, de beoordeling en klachten.

Als clusterdirecteur geeft u leiding aan een cluster van basisscholen. Hiertoe geeft u leiding aan de schooldirecteuren van de scholen in dit cluster. U bent integraal verantwoordelijk voor alles inzake de goede gang van zaken en ontwikkeling van de scholen
in uw cluster betreft, namelijk:

 • onderwijskwaliteit;
 • personeelsbeleid;
 • financiën en bedrijfsvoering;
 • vertaling van het beleid van ASG, zoals beschreven in het Koersplan, naar het beleid van de scholen.
   

Daarnaast beheert u een aantal clusteroverstijgende thema’s of portefeuilles, zoals passend onderwijs, HR-beleid en kwaliteitszorg.

Als zichtbare leidinggevende zorgt u voor heldere kaders waarbinnen de schooldirecteuren de ruimte hebben, de kwaliteit goed wordt gemonitord, wordt samengewerkt en geleerd van elkaar. U levert een bijdrage aan de volgende stap in de kwaliteitscultuur en organisatieontwikkeling
naar een netwerkorganisatie.

De opdracht
Het behoud en de versterking van de kwaliteit van het onderwijs op de afzonderlijke scholen staat centraal. Binnen de grootstedelijke context en de daarbij horende uitdagingen is dat de belangrijkste opdracht.

Daar komt de uitdaging van groei de komende jaren bij. De provincie Flevoland heeft aangekondigd de komende jaren flink te investeren in nieuwe woningen. Alleen al in het nieuwe stadsdeel van Almere, Almere Pampus, komen binnen enkele jaren tienduizenden woningen
bij. Er komen ook nieuwe scholen bij, wat voor uitdagingen zal zorgen. En de kwaliteit van het onderwijs kan in een groeiend Almere ook makkelijk en nog meer dan nu onder druk komen te staan.

Innovatie van het onderwijs is daarom van belang. De clusterdirectie zal zicht moeten hebben op de mogelijkheden tot innovatie van het primair onderwijs en de condities die nodig zijn om de gewenste ontwikkelrichting van het onderwijs en daarmee de bestaande
en door groei ontstane struikelblokken aan te pakken. U weet als geen ander dat dit samenhangt met onderwijskundig en personeelsbeleid. U bent gemotiveerd en deskundig om de scholen op ‘een hoger plan’ te tillen. Dit doet u door een mix van onderwijskundig
leiderschap, het coachen en het stimuleren van de mensen in uw cluster.

Taken en verantwoordelijkheden

 • de clusterdirecteur heeft bestuurlijk mandaat over zijn/haar scholen;
 • de clusterdirecteur bewaakt namens het bestuur het budget- en formatiebeheer binnen zijn/haar scholen;
 • de clusterdirecteur kan optreden als vertegenwoordiger van het bestuur naar lokale partners aangaande zaken die betrekking hebben op het primair onderwijs;
 • het clusterteam ondersteunt en adviseert het bestuur bij algemeen bestuurlijke taken;
 • de clusterdirecteur legt verantwoording af aan het bestuur, onder meer inzake de uitvoering van de gemandateerde taken en bevoegdheden. 
   

Om succesvol invulling te geven aan de positie van clusterdirecteur primair onderwijs voldoet u aan de volgende functie-eisen:

 • relevante opleiding op tenminste hbo-niveau en een academisch werk- en denkniveau;
 • brede kennis van en inzicht in de maatschappelijk ontwikkelingen en wezenlijke thema’s binnen het primair onderwijs;
 • ervaring als leidinggevende bij voorkeur op bovenschools niveau en/of in een bestuurlijke omgeving;
 • bewezen ervaring met strategische beleidsontwikkeling en in staat hier op tactisch niveau invulling aan te geven;
 • bereid, uit hoofde van uw functie, actief te participeren in de Almeerse samenleving;
 • communicatieve vaardigheden die het verdedigen en uitdragen van beleid mogelijk maken.
   

Persoonlijkheidsprofiel
Als clusterdirecteur vervult u een voorbeeldfunctie. U neemt een voortrekkersrol waar het beleidsmatige vernieuwingen betreft. U toont strategisch niveau waar het om veranderingen ten behoeve van het bovenschools beleid gaat. U stuurt koersvast in de richting
zoals binnen ASG gezamenlijk is bepaald. U denkt strategisch en toont zich sensitief zonder de verbinding tussen beleid en ‘werkvloer’ te verliezen. 

U bent bereid uw eigen expertise, houding en gedrag voortdurend te toetsen. U bent naar collega’s maatgevend waar het gaat om professioneel gedrag. Vanuit deze opstelling spiegelt u de directeuren op de gebieden waar zij integraal verantwoordelijk voor zijn
en motiveert u hen te denken vanuit een gezamenlijk belang.

Met uw leiderschap beweegt u anderen tot het verleggen van ambities. U weet directeuren te inspireren op basis van een stijl van coachend en inhoudelijk leiderschap. U bent doortastend en stevig als het gaat om resultaatafspraken en versterking van het leiderschap
van de directeuren. Uw managementstijl kenmerkt zich door een breed stijlrepertoire, ook vanwege de diversiteit in de groep van schooldirecteuren. U weet directeuren op basis van verbinding en vertrouwen in hun professionaliteit te versterken.

U bent geïnteresseerd in het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. U weet de kwaliteiten en de diversiteit van de organisatie te benutten om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig aanbod dat aansluit bij de behoefte van kinderen. U weet nieuwe onderwijskundige
vormen te ontwikkelen en geeft daarbij richtingen voor de toekomst aan.

U bent een teamspeler en samenwerkingsgericht, als onderdeel van het team van clusterdirecteuren, maar ook in de samenwerking met anderen. U weet betrokkenheid te creëren en te behouden. U stuurt op teamresultaten en stimuleert gezamenlijke projecten. 

U bent communicatief sterk in woord en geschrift en goed in het leggen van contacten. U bent in staat als boegbeeld van de scholen op te treden en bent bij uitstek de persoon die het cluster/ASG vertegenwoordigt.

Wij bieden:
De functie wordt met een honorering in schaal 14 CAO VO marktconform gewaardeerd met een aanstelling voor twee jaar, met mogelijkheid op verlenging. De inschaling van de kandidaat zal afhangen van profiel en ervaring.

Naast een aantrekkelijke woon- en werkomgeving biedt ASG een gedreven en betrokken team van twee bestuurders, clusterdirecteuren, schooldirecteuren en medewerkers.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.