Directeur (D12) in Wijchen

De Paschalisschool is gevestigd in de MFA De Suikerberg gelegen in Wijchen-Noord op een prachtig sportpark waar diverse verenigingen en de kinderopvang gebruik van maken. De school telt ongeveer 315 leerlingen, verdeeld over 12 groepen.
De school heeft een managementteam dat bestaat uit de directeur, een teamleider en een intern begeleider.

De vier kernwaarden plezier, ontwikkeling, betrokkenheid en kwaliteit zijn de drijfveren van én de leidraad voor ons handelen en onze organisatie. Ons team is open en leergierig en werkt professioneel samen aan het versterken, verdiepen en verbreden van het
onderwijs. We werken toe naar een doorgaande lijn in de aanpak ‘Leren zichtbaar maken’ en in het zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren van leerlingen.

Vanaf schooljaar 2022-2023 zijn alle leerjaren ondergebracht in combinatiegroepen. In groep 1-2 is de methode Onderbouwd geïmplementeerd, waarbij het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen de basis vormt. Onze pedagogische
huisstijl stoelt op de grondbeginselen van De Vreedzame School en hebben wij hoog in ons vaandel staan.

Word jij onze nieuwe integraal verantwoordelijke directeur voor de Paschalisschool?

 • De directeur profileert zich als de onderwijskundig leider van de school en bewaakt de koers en de kwaliteit. Hij geeft leiding aan de schoolontwikkeling, beschrijft deze in meerjarenplannen en zorgt voor implementatie, borging en monitoring (PDCA-cyclus).
 • De directeur is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de professionele ontwikkeling van het team. Hij zorgt voor een goede gesprekkencyclus met de individuele medewerkers en een heeft oog voor individuele kwaliteiten en ontwikkelingskansen, uiteraard
  in samenhang met de professionalisering en verantwoordelijkheid  van het team.
 • De directeur is verantwoordelijk voor het financieel beleid van de school. Hij  stelt de begroting op binnen de financiële kaders van de stichting en zorgt dat de uitgaven van de school binnen het budget blijven.

 
De nieuwe directeur krijgt de volgende opdracht:

 • De professionalisering van de combigroepen te monitoren, met als doel de aanwezige kwaliteiten en opgedane ervaring op te bouwen en aan elkaar te verbinden.
 • De school met behoud van kwaliteit en profiel aan te passen aan de veranderende omstandigheden (fluctuaties in leerlingaantallen, inclusiever onderwijs, enz.), met behoud van het werkplezier en de betrokkenheid van medewerkers.
 • Het werken in combinatiegroepen te verdiepen en verder te ontwikkelen en hierbij de in het team aanwezige kwaliteit en ervaring verder uit te bouwen en aan elkaar te verbinden.
 • Leren zichtbaar maken met het team duurzaam en zichtbaar te bestendigen.
 • Passend onderwijs op groeps- en schoolniveau te borgen.

 
VERWACHTINGEN 
Het team verwacht van de nieuwe directeur:

 • Dat hij samenwerkt met het team vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid voor én met het team.
 • Dat hij ontvankelijk is voor vernieuwing en positief kritische feedback en het tempo bewaakt.
 • Dat hij talenten van medewerkers ziet en ruimte geeft om deze ten behoeve van de school en het team in te zetten.
 • Dat hij laagdrempelig is en duidelijk, open en transparant communiceert.

De ouders verwachten van de nieuwe directeur:

 • Dat hij toegankelijk en zichtbaar is voor leerlingen en ouders, gericht op samenwerking.
 • Dat hij een veilig en plezierig leerklimaat creëert voor leerkrachten en kinderen.
 • Dat hij open staat voor nieuwe ontwikkelingen.

De Samenwerkingsstichting verwacht van de directeur:

 • Dat hij ervaring heeft in een soortgelijke leidinggevende functie.
 • Dat hij een afgeronde Post HBO- of master-opleiding tot Schoolleider heeft die aansluit op de functie, of studerend hiervoor is.
 • Dat hij van harte werkt aan zijn eigen permanente professionalisering en ontwikkeling.
 • Dat hij situationeel leiderschap toont.  

COMPETENTIES
De Samenwerkingsstichting is op zoek naar een directeur die beschikt over de volgende competenties:
 
Visie: De directeur heeft een visie op onderwijs en de kwaliteit van onderwijs. Hij kan afstand nemen van de dagelijkse praktijk en zich concentreren op hoofdlijnen en lange termijnbeleid.
Inlevingsvermogen: De directeur neemt gevoelens en behoeften van anderen waar en is in staat daar op een integere manier op te reageren.
Ondernemerschap: De directeur signaleert kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en toepassingen in het onderwijs. Hij handelt hiernaar en durft daarbij verantwoorde risico’s te nemen.
Resultaatgerichtheid: De directeur is gericht op het realiseren van doelstellingen en kwalitatieve en kwantitatieve resultaten.
Verbindend leiderschap: De directeur brengt synergie aan in een groep medewerkers, stimuleert onderlinge betrokkenheid en motiveert medewerkers tot doeltreffende samenwerkingsverbanden.
Omgevingsgerichtheid: De directeur is op de hoogte van de maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke
ontwikkelingen. Hij benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
Zelfreflectie: De directeur staat open voor een kritische evaluatie van het eigen gedrag, de eigen standpunten of methoden door anderen. Hij leert zichtbaar van deze evaluaties door wijziging van gedrag, standpunten of methoden.
 

De nieuwe directeur kan rekenen op:

 • Medewerkers die collegiaal zijn en veel inzet tonen; 
 • Een team dat van en met elkaar leert;
 • Ouders die betrokken en kritisch meedenken in de medezeggenschapsraad en ouders die actief betrokken zijn bij de school;
 • Collega-directeuren die samenwerken en uitwisselen en die solidariteit met elkaar naleven;
 • Een bestuur dat richting en ruimte geeft, samenwerking stimuleert, solidariteit bewaakt en de directeur ondersteunt in zijn taak en opdracht;
 • een werktijdfactor van 0,8 FTE;
 • inschaling conform de CAO-PO in D12, afhankelijk van verantwoordelijkheden, opleiding en ervaring, met aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden;

Voor externe kandidaten geldt een jaarcontract met uitzicht op een vast contract.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.