Directeur Da Costaschool (0,8 – 1,0 fte) in Den Haag

Heb je hoge ambities en sta je ergens voor? Ben je betrokken bij wat speelt in de klas en in het team? En wil je werken op een school waar je met een professioneel team werkt aan onderwijsontwikkeling? Op de Da Costaschool maak je je ambities waar!

Je start als directeur op de Da Costaschool in een goed georganiseerde context. Het team heeft de afgelopen jaren gewerkt aan kwaliteitskaarten waarin de werkwijze is vastgelegd. Aan jou de uitdaging om deze kwaliteit te bestendigen. Tegelijkertijd moet er
ruimte gecreëerd worden voor het team voor persoonlijke- en schoolontwikkeling. Er wordt ingezet op rekenen, een beredeneerd aanbod voor de onderbouw, de integratie van digitale vaardigheden in het lesaanbod en nieuwe methoden. Je werkt in een deskundig managementteam
nauw samen met een intern begeleider en bouwcoördinator. Samen stimuleren jullie de leerkrachten om vanuit de methode ‘regie in de klas’ een sterk pedagogisch-didactisch klimaat neer te zetten. Ook hebben jullie aandacht voor de ontwikkeling van (startende)
leerkrachten en het team.

Net als de ouders en leerlingen heb je hoge verwachtingen van de onderwijskwaliteit. Het team zit in een goede flow; de sfeer is gericht op plezier en een professionele werkhouding. Hier draag je actief aan bij door een combinatie van een professionele en persoonlijke
benadering. Ook denk je binnen je school en de stichting mee over het ‘anders organiseren’ van onderwijs, om samen goed onderwijs te blijven bieden aan de kinderen in de buurt.

Ingangsdatum: 1 maart 2023, of zoveel eerder als mogelijk.

Informatie over de organisatie
De Da Costaschool is een kleine gezellige basisschool in de Haagse wijk Duinoord. Het is een echte buurtschool met ongeveer 210 leerlingen en 20 medewerkers. De school is gehuisvest in een bijzonder monumentaal gebouw, dat recent achter de gevel volledig is
verbouwd. De populatie is een afspiegeling van de wijk, met veel HBO- of universitair opgeleide inwoners. Een aantal kinderen heeft ouders met een niet-Nederlandse of dubbele nationaliteit, veelal expats.

Het team bestaat uit ongeveer 20 medewerkers, waaronder onderwijsassistenten, een administratief medewerker en conciërge. Het managementteam bestaat naast de directeur uit een intern begeleider en bouwcoördinator. Binnen het team zijn er specialisten op het
gebied van begaafdheid, gedrag, rekenen, ICT en vakdocenten voor gym en programmeren.

De school staat voor een veilige leeromgeving, waar kinderen van en met elkaar leren. Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en de manier waarop zij met elkaar omgaan. Het team daagt leerlingen uit zich verder te ontwikkelen, talenten
te ontdekken en zich verder te ontplooien. Er is een gedifferentieerd aanbod voor rekenen, taal, spelling en lezen. Wereldoriëntatie en de creatieve vakken worden thematisch aangeboden. De Da Costaschool biedt Engels vanaf groep 1, heeft aandacht voor 21e
-eeuwse vaardigheden en een plusklas voor de leerlingen die meer aankunnen. De christelijke signatuur is zichtbaar in de omgang met elkaar, waarden en normen en de taal en sfeer op school.

De Da Costaschool maakt onderdeel uit van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). De stichting is een moderne en betrokken onderwijsorganisatie in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Pijnacker. Onder het bestuur vallen 32 basisscholen, 21 daarvan
hebben een inpandige peuterschool. Daarnaast zijn er 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, 1 school voor speciaal en (voortgezet) speciaal onderwijs en 1 school voor praktijkonderwijs. Het stafbureau en servicebureau ondersteunen het bestuur, de scholen
en de peuterspeelzalen bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Da Costaschool (www.dacostaschool.nl), met een video om een eerste indruk te krijgen van de school, en de website van SCOH
(www.scoh.nl).
 

 • Je beschikt over een (bijna) afgeronde opleiding tot schoolleider.
 • Je hebt een visie op toekomstbestendig onderwijs en het inrichten van de schoolorganisatie.
 • Je werkt vanuit de vier kernwaarden passend bij SCOH: ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.

Competenties en vaardigheden

 • Integraal schoolleider: je geeft invulling aan het integraal schoolleiderschap, met alle daaraan verbonden organisatorische, bedrijfsmatige, onderwijskundige en personele aspecten.
 • Visionair: je bent gericht op de grote lijnen in plaats van de waan van de dag, je anticipeert vanuit visie en gemaakte afspraken.
 • Professioneel leiderschap: je draagt bij aan de professionele cultuur op school en bent een voorbeeld voor het team in het maken van duidelijke afspraken, elkaar daarop aanspreken en samenwerken vanuit de onderwijsinhoud.
 • Bouwen en borgen: je weet de koers van de school duurzaam te verankeren en te verdiepen.
 • Verbindend: je hebt oog voor verschillende belangen en behoeften om te komen tot besluitvorming.
 • Communicatief vaardig: je communiceert duidelijk en integer met de verschillende betrokkenen over zowel de inhoud als het proces en wekt vertrouwen.

SCOH biedt:

 • Een middelgrote school, die onderdeel is van de buurt, waar teamleden, de kinderen en ouders elkaar kennen.
 • Een cultuur waarin professionaliteit en gezelligheid goed samen gaan.
 • Een groot, hecht team van collega directeuren en een bestuur dat betrokken is bij en aandacht heeft voor haar scholen en personeel.
 • Ruime mogelijkheden voor ontwikkeling vanuit SCOH en intensieve begeleiding en ondersteuning van (nieuwe) directeuren.
 • Een bestuurstoelage van € 350,- (parttime naar rato).

Schaal: €3031 – €6059 | D12 cao PO

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.