Hoofd facilitaire zaken

Per direct zijn wij op zoek naar een hoofd facilitaire zaken die ons team kan komen versterken.
Het betreft een vacature voor 0,8 fte.

Het hoofd facilitaire zaken is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de (jaar)plannen en de resultaten in de uitvoering waar het gaat om:

 • de kwaliteit van de huisvesting, de faciliteiten en de infrastructuur;
 • de veiligheid en beveiliging;
 • het gevoerde beheer;
 • de totstandkoming en juiste en tijdige uitvoering van plannen op het gebied van huisvesting, onderhoud, veiligheid en de daaruit voortvloeiende projecten;
 • inkoop en contractmanagement, waaronder catering;
 • bewaking toepassing van relevante wetgeving, waaronder de AVG;
 • het aansturen van de facilitair medewerkers (o.a. receptionisten, conciërges, medewerkers Intern Boekenfonds);
 • voor vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen geldt dat de inhoudelijke verantwoordelijkheid vorm gegeven wordt in afstemming met de directeur.

Functiebeschrijving

1. Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen O.R.S. Lek en Linge, een school voor voortgezet onderwijs met een vestiging en 4 locaties in Culemborg en een vestiging in Geldermalsen. De functionaris is resultaatverantwoordelijk voor de deelgebieden: facilitair,
inkoop en juridisch, door zorg te dragen voor de plannen, de implementatie van de projecten en de uitvoering. Het hoofd Facilitaire Zaken geeft inhoudelijk leiding aan facilitair medewerkers (o.a. receptionisten, conciërges, medewerkers Intern Boekenfonds).
Het hoofd Facilitaire Zaken legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder over de behaalde resultaten.

2. Resultaatgebieden, kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
Resultaatgebieden
Verantwoordelijk voor de resultaten ten aanzien van de huisvesting, beheer en onderhoud van gebouwen, beveiliging en bewaking van de school, inkoop van goederen en diensten en het aansturen van hierbij betrokken facilitaire medewerkers.

 • de kwaliteit van de huisvesting, de faciliteiten en de infrastructuur;
 • de veiligheid en beveiliging;
 • het gevoerde beheer;
 • de totstandkoming en juiste en tijdige uitvoering van plannen op het gebied van huisvesting, onderhoud, veiligheid en de daaruit voortvloeiende projecten;
 • het aansturen van de facilitair medewerkers (o.a. receptionisten, conciërges, medewerkers Intern Boekenfonds);
 • inkoop en contractmanagement, waaronder catering;
 • toepassing van relevante wetgeving, waaronder de AVG;
 • voor vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen geldt dat de inhoudelijke verantwoordelijkheid vorm gegeven wordt in afstemming met de directeur.

Kader

 • De beleidslijnen, financiële kaders en werkafspraken van O.R.S. Lek en Linge, waaronder het schoolplan en de meerjarenplannen.
 • Veiligheids- en inspectierichtlijnen, voor de uitvoering van projecten.
 • Wet- en regelgeving, van belang bij het opstellen van inkoop- en onderhoudscontracten
 • Technische voorschriften die van belang zijn bij het beoordelen van vernieuwings- of vervangingsvraagstukken van gebruikers.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Het hoofd Facilitaire Zaken beslist bij:

 • opstellen en uitvoeren van de onderhoudsplannen, veiligheidsplannen en jaarplannen;
 • beoordelen van vernieuwings- of vervangingsaanvragen;
 • plannen en uitvoeren van de werkzaamheden van facilitair medewerkers (o.a. receptionisten, conciërges, medewerkers Intern Boekenfonds);
 • inkoop van materialen en diensten.

3. Kerntaken

 • Toezien op de staat van onderhoud en inventaris en het adviseren over vervanging en reparatie.
 • Toezien op kwaliteit en het operationeel houden van de infrastructuur.
 • Up to date houden van het veiligheidsplan waaronder de BHV-organisatie, het ontruimingsplan en de coördinatie van de RI&E.
 • Toezien op het naleven van regelgevingen voor de beveiliging van (de gebruikers van) de gebouwen en terreinen.
 • Toezicht houden op voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en huisvestingsprojecten.
 • Opstellen van kostencalculaties, veiligheidsplan en aanleveren van onderhoudsjaarplannen.
 • Leiden van projecten, waaronder Europese aanbestedingen of deel nemen aan een project. Stelt overeenkomsten en convenanten op.
 • Inkoop van materialen (kantoorbehoeften, werkplekinrichtingen etc.) en diensten (servicecontracten, catering, schoonmaak).
 • Verwerft nieuwe subsidies en toetst de kwaliteit van aanvragen.
 • Bewaakt de juiste toepassing van de AVG e.a. relevante wetgeving en voorziet belanghebbenden daarover van advies.
 • Op peil houden van kennis en deskundigheid door scholing en vakliteratuur.

 
4. Kennis en vaardigheden

 • Afgeronde facilitaire opleiding op minimaal HBO-niveau.
 • Aantoonbare ervaring in soortgelijke functie.
 • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud van schoolgebouwen.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en veiligheids- en inspectierichtlijnen.
 • Kennis van (de werking van) de technische installaties binnen de gebouwen en inzicht in materiaalspecificaties.
 • Vaardigheid in het beoordelen van technische consequenties van onderhoudsprojecten en van vernieuwings- of vervangingsaanvragen.
 • Vaardigheid in het overleggen met tal van organisaties over leveringsvoorwaarden, offertes e.d. en leidinggevende vaardigheden.

 
5 Contacten
Het hoofd facilitaire zaken onderhoudt (externe) contacten met:

 • de directeur-bestuurder om verantwoording af te leggen en het maken van werkafspraken;
 • de medewerkers die onder de aansturing vallen,
 • externen (fabrikanten, leveranciers, e.d.) over juridische en inkoopaangelegenheden en over leveringsvoorwaarden, kwaliteit en tijdigheid van te leveren materialen en diensten om afspraken te maken en knelpunten te bespreken.
 • inspecties over te verrichten werkzaamheden of te treffen maatregelen in het kader van geldende wet- en regelgeving om tot afstemming te komen;
 • relevante instanties (brandweer, politie, gemeente) over de beveiliging en bewaking van de gebouwen en de schoolomgeving om afspraken te maken en informatie uit te wisselen;
 • de gemeente in het kader van de onderwijsvoorzieningen;
 • verzekeringsmaatschappijen over schadeclaims inzake opstal en inboedel om schades te melden en nadere informatie uit te wisselen.

 

Het hoofd facilitaire zaken:

 • kan werken binnen de aangereikte kaders van O.R.S. Lek en Linge;
 • heeft een afgeronde facilitaire opleiding op minimaal HBO niveau;
 • is verantwoordelijk voor het facilitair beheer waaronder het toezien op de staat van onderhoud van gebouwen en inventaris en het operationeel houden van de infrastructuur;
 • heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van kostencalculaties en het aanleveren van onderhouds- en andere jaarplannen;
 • is in staat om door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen te beoordelen op technische haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid;
 • heeft een proactieve werkhouding, is besluitvaardig, oplossingsgericht en pragmatisch;
 • beschikt over leidinggevende capaciteiten;
 • is resultaat- en relatiegericht;
 • is integer, straalt vertrouwen uit en heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • heeft geen negen-tot-vijfmentaliteit

Wij bieden:

 • Een functie in een dynamische schoolomgeving en een prettige werksfeer;
 • Beloning conform salarisschaal 12 van de cao voor het voortgezet onderwijs 
 • In eerste instantie een benoeming voor één jaar, waarna een vast dienstverband mogelijk is. 

En verder:

 • Een open, collegiale schoolcultuur met korte, snelle communicatielijnen.
 • Een school die verdere professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers stimuleert en daarin investeert.
 • Een school die investeert in de begeleiding van nieuwe medewerkers.
 • Een school waarin veel mogelijk is binnen de strategische visie.
 • Een school met een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden (aantrekkelijke schooleigen arbeidsvoorwaarden en een functiebouwwerk dat de loopbaanontwikkeling op basis van kwaliteiten stimuleert).
 • Een rookvrije school.

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *