Ondersteuningscoördinator

Graaf Engelbrecht is een school voor mavo, havo en atheneum, waar we onze leerlingen persoonlijk benaderen. Respect voor elkaar en voor de omgeving vinden wij erg belangrijk. Zo ontstaat een veilige omgeving waarin leerlingen en medewerkers met plezier
kúnnen en wíllen werken.
Wij hechten veel waarde aan zicht op ontwikkeling en begeleiding van leerlingen. De ondersteuningscoördinator speelt in het ondersteuningsteam in samenwerking met het docententeam een coördinerende rol, maar draagt zelf ook bij aan de uitvoering aan de leerlingenzorg.

Solliciteren kan ter attentie van Carola van Dongen, conrector van Graaf Engelbrecht, en uitsluitend via de website van Meesterbaan.

Functieomschrijving Ondersteuningscoördinator
1. Context
De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd binnen de school. De ondersteuningscoördinator coördineert  de uitvoering van het zorgbeleid en de leerlingbegeleiding en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid en de leerlingbegeleiding. 
 
2. Werkzaamheden
1. Coördinatie uitvoering zorgbeleid en leerlingbegeleiding
* plant en coördineert de diverse onderzoeken in het kader van zorg aan leerlingen;
* organiseert en zit overleg voor tussen docenten, gespecialiseerde ondersteuners en zorgteam;
* stemt handelingsplannen/groeidocumenten af in overleg met docenten, gespecialiseerde ondersteuners en eventueel andere belanghebbenden en bewaakt de terugkoppeling van gegevens;
* draagt zorg voor de invoeging van handelingsplannen/groeidocumenten in het leerlingendossier;
* legt afspraken vast voor het plannen van evaluatiegesprekken en bewaakt de voortgang;
* draagt zorg voor externe doorverwijziging  van leerlingen en voor terugkoppeling ervan;
* begeleidt medewerkers bij de uitvoering van leerlingbegeleiding en zorgactiviteiten;
* onderhoudt externe contacten die voor de leerlingenzorg van belang zijn.
 
2. Bijdrage ontwikkeling zorgbeleid en leerlingbegeleiding.
* stelt het jaarlijkse zorgplan op van de school en bewaakt de uitvoering hiervan;
* analyseert de zorgactiviteiten, toetst verslagen van leerlingbesprekingen en coördineert nieuwe ontwikkelingen inzake leerlingenzorg;
* bestudeert en analyseert leerlingengegevens, ontwikkelt procedures, protocollen en afspraken met betrekking tot leerlingenzorg;
* draagt zorg voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem;
* neemt deel aan en vertegenwoordigt de school in relevante externe beleids- en werkgroepen;
* bewaakt en bevordert de kwaliteitszorg inzake de uitvoering van de zorgactiviteiten en leerlingbegeleiding;
* stemt het aanbod van leerlingenzorg van de onderwijsinstelling af op het regionale zorgaanbod en samenwerkingsverband.
 
3. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
* Beslist bij/over: het plannen en coördineren van de diverse onderzoeken in het kader van zorg aan leerlingen, het analyseren van de zorgactiviteiten, het toetsen van resultaten en leerlingbesprekingen.
* Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, het zorgplan en beleidslijnen van de school.
* Verantwoording: aan de directie over de coördinatie van de uitvoering van het zorgbeleid en de leerlingbegeleiding en over de kwaliteit van de bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid en de leerlingbegeleiding.
 
4. Kennis en vaardigheden
* algemeen theoretische en praktisch vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis;
* inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling;
* vaardigheid in het organiseren en coördineren van het proces van zorgverlening en leerlingbegeleiding;
* vaardigheid in het opzetten van plannen en het geven van adviezen.
* vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het management. 
 
5. Contacten
* met docenten, gespecialiseerde ondersteuners en andere hulpverleners (orthopedagoog, RT’ers, counselors en externen) over de zorgactiviteiten en de leerlingbegeleiding om afstemming te verkrijgen;
* met externe hulpverlening bij en over het doorverwijzen van leerlingen om af te stemmen;
* met interne en externe beleids- en werkgroepen over het zorgbeleid en de leerlingbegeleiding om afstemming.
 

Bij voorkeur spreiding van de baan over 4 dagen.
De huidige ondersteuningscoördinator werkt op maandagochtend, dinsdagochtend, donderdag en vrijdag (0,6 fte).

Solliciteer

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *