Teamleider onderwijs in Rotterdam

Het College van Bestuur is op zoek naar een teamleider die zich thuis voelt in de dagelijkse praktijk van het onderwijs: 
 
Teamleider onderwijs (1,0 fte)
 
De functie: 
Externe ontwikkelingen beïnvloeden in sterke mate de strategische agenda van onze school. Hierbij gaat het om zowel de ontwikkelingen op het gebied van Media, Entertainment en Technologie als onderwijskundige c.q. maatschappelijke veranderingen. Al deze ontwikkelingen
worden continue vertaald naar (deels) nieuwe opleidingen en onderwijskundige zaken. Dit stelt ons als school voor grote uitdagingen op het terrein van de aansluiting van onderwijs-arbeidsmarkt en de verdergaande professionalisering van onze planvorming en
de daarbij horende verantwoordingslast. 
 
De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de processen en dienstverlening binnen het onderwijsteam en het leidinggeven aan de medewerkers. 
 
De belangrijkste taken op hoofdlijnen zijn: 
 
Coördinatie primair onderwijsproces 

 • draagt zorg voor de uitvoering van de intakeprocedure, de zorg aan studenten en ouders/verzorgers, het opstellen van lesroosters en de opzet en beheer van jaartaken in het systeem 
 • coördineert de uitvoering van de examinering 
 • coördineert de dagelijkse gang van zaken, is contactpersoon bij klachten, problemen e.d., handelt deze af, escaleert zo nodig naar de sectordirecteur 

Leidinggeven 

 • geeft leiding aan het team Visual Storytelling (Video Design & Fotografie), voert ontwikkel- en beoordelingsgesprekken 
 • stimuleert de ontwikkeling van de medewerkers 
 • stuurt op voortgang, kwaliteit, financiën e.d. 
 • is verantwoordelijk voor de personeelszorg en -beheer, werving en selectie van personeel en professionalisering 

In de dagelijkse praktijk is de teamleider de spin in het web rondom zaken zoals: 

 • Structuurontwikkeling van leertrajecten 
 • Aansturen medewerkers  
 • Aanspreekpunt voor studenten, ouders 
 • Zorgstudenten 
 • Dagelijkse gang van zaken, rooster, brandjes blussen 
 • Examencoördinator  
 • Praktische uitvoering intake 
 • Betrokken bij werving en selectie van medewerkers  
 • Jaartaken (Xedule) werkverdeling
 • Uitvoering van projecten t.b.v. het team 

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van circa 25 onderwijsgevenden. Je bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs. Je signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en je adviseert de sectordirecteur over
te nemen maatregelen. Je adviseert binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van studenten. (Op advies van specialisten) doorverwijzen van studenten naar hulpinstanties. Organiseren van passende hulp voor studenten met een ondersteuningsbehoefte
om ze binnen boord te houden. Ondersteunen van docenten en onderwijsondersteunend personeel bij problemen, conflictsituaties met studenten, ouders, etc. 
 
Per 1 augustus 2021 zijn alle opleidingen onderverdeeld in drie onderwijsafdelingen: 

 • Sector 1: Mediavormgeven, bestaande uit Visual Design en Graphic Design (1.400 studenten). 
 • Sector 2: Audiovisuele Media, IT Systems & Devices, Podium- en Evenemententechniek en Redactiemedewerker (1.100 studenten). 
 • Sector 3: Creatieve Productie, Mediamanagement, Software Developer en GLRxtra (1.100 studenten). 

Gewenst profiel / competenties teamleider: 

 • Resultaatgericht handelen: aan de slag gaan met een duidelijk doel voor ogen.  
 • Plannen en organiseren: de benodigde mensen, middelen en tijd zodanig inzetten dat doelen gerealiseerd worden. Overzicht behouden, prioriteiten stellen en indien nodig bijsturen.
 • Omgevingssensitief handelen: oog hebben voor o.a. maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren en daarop inspelen.
 • Coachen: anderen motiveren, stimuleren en ondersteunen zodat zij zich in het werk optimaal kunnen ontwikkelen.  
 • Samenwerken: in een team bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen en het samenwerkingsproces.  
 • Integer handelen: handelen volgens algemeen aanvaarde maatschappelijk, sociale, ethische, juridische en organisatienormen en anderen aanspreken op schenden van die normen.
 • Hogere orde denken: zaken diepgaand analyseren op basis van adequate informatieverzameling vanuit alternatieve denkmodellen, en deze in verband brengen met alle factoren in de bredere organisatie die een rol spelen bij het leren van leerlingen. 

Wat we bieden:
Het Grafisch Lyceum Rotterdam biedt een stimulerende werkomgeving, waarin de mens centraal staat en waar je je prima kunt ontwikkelen. Verder bieden we een uitstekende verlofregeling, 13e maand en diverse andere secundaire arbeidsvoorwaarden. De honorering
is afhankelijk van leeftijd en ervaring en bedraagt maximaal € 5.924,- bruto per maand exclusief vakantiegeld (schaal 12 CAO MBO). De aanstellingsdatum is 1 maart 2023. 

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.