Voorzitter College van Bestuur in Den Helder

De uitdaging
ROC Kop van Noord-Holland staat voor een belangrijk moment in zijn bestaan. Al enige tijd zijn er gesprekken met het Clusius College over verdergaande samenwerking. Inmiddels nemen deze plannen steeds vastere vormen aan en is er ook vanuit het Ministerie een
voornemen om fusies tussen een ROC en AOC mogelijk te maken. Wanneer deze fusie gerealiseerd wordt, ontstaat er een robuuste organisatie voor verticaal beroepsonderwijs (van vmbo tot mbo) in Noord-Holland, waar crossovers mogelijk worden, en waar leerlingen
een doorgaande leerlijn van 12-80 kunnen gaan doorlopen.

De huidige voorzitter van het College van Bestuur van ROC Kop van Noord-Holland gaat in de zomer van 2021 met pensioen. De huidige voorzitter van het College van Bestuur van het Clusius College zal in december 2021 met pensioen gaan. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid
om per 1 mei 2021 een nieuwe voorzitter CvB voor ROC Kop van Noord-Holland te benoemen die tevens beoogd voorzitter (binnen een tweehoofdig bestuur) is van de nieuwe fusieorganisatie.

Een prachtige uitdaging voor een ambitieuze bestuurder die de ervaring en meerwaarde van beide organisaties kan benutten om een robuuste organisatie met een breed aanbod aan vmbo-locaties en mbo-opleidingen in Noord-Holland te bouwen!

In dit profiel beschrijven we de achtergronden van de organisatie en de wens om tot een fusie te komen, de functiebeschrijving, het profiel, de persoonskenmerken en het aanbod. Allemaal formele aspecten van de persoonlijkheid die we zoeken om dit avontuur tot
een succes te maken voor de jongeren, de werkenden en de bedrijven en organisaties in de regio Noord-Holland.

De organisatie
Het ROC Kop van Noord-Holland verzorgt beroepsonderwijs, cursussen en trainingen voor bedrijven en particulieren in het noordelijke gedeelte van de provincie Noord-Holland. Met meer dan 450 medewerkers verzorgen zij ieder jaar onderwijs voor zo’n 5.000 studenten
en cursisten vanuit verschillende vestigingen in Den Helder en Schagen.

Het ROC Kop van Noord-Holland is in 1993 ontstaan uit een fusie tussen verschillende onderwijsinstellingen op het gebied van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en vormingswerk in Den Helder, Schagen, Middenmeer en Den Burg. Aanleiding voor deze fusie was
de realiteit van een versnipperd onderwijsaanbod in relatie tot het in die jaren door de overheid gevoerde bezuinigingsbeleid op het gebied van onderwijs. De onderwijsinfrastructuur in Noord-Holland dreigde aangetast te worden, iets wat alleen kon worden tegengegaan
door bundeling van krachten. De vorming van één regionaal opleidingscentrum was het antwoord op deze ontwikkelingen. Op deze manier bleven zoveel mogelijk opleidingstrajecten voor de regio behouden. Samenwerking in plaats van concurrentie is een goede zet
gebleken en dat geldt tot op de dag van vandaag.

Onderscheidend zijn en blijven. Dat is de uitdaging vaar ROC Kop van Noord-Holland voor staat.

Kernwaarden van de organisatie zijn:

 • Professioneel: Onderwijs van hoge kwaliteit bieden voor 16-80 jarigen, uitgevoerd door betrokken professionals, gericht op de vakmensen van de toekomst. Waar mogelijk vindt afstemming en integratie met ketenpartners in het onderwijs plaats.
 • Persoonlijk: Een persoonlijke aanpak in een kleinschalige opzet is daarbij het uitgangspunt. Het onderwijs wordt verzorgd door vaste teams, ieder met een eigen plek binnen de locaties in Den Helder en Schagen. Er is gekozen voor een compacte organisatievorm
  waardoor studenten persoonlijk en met respect benaderd worden.
 • Betrouwbaar: Het ROC (Regionaal Opleidings Centrum) Kop van Noord-Holland is een betrouwbaar adres voor beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en (bedrijfs)cursussen, en gaat duurzame relaties aan met studenten, medewerkers, bedrijven en instellingen.
 • Respectvol: De docenten kennen de studenten en andersom. Door een respectvolle omgang met elkaar creëer je vertrouwen, wat bijdraagt aan een goed onderwijsklimaat.

Het Strategisch beleidsplan 2018-2022
Op basis van de missie en visie zijn de volgende strategische uitgangspunten geformuleerd:

 1. Het ROC Kop van Noord-Holland behaalt een hoog rendement en scoort hoog bij leerlingen, bedrijven en medewerkers.
 2. Het ROC is regionaal verankerd en doet dit in nauwe afstemming met regionale stakeholders (bedrijven, overheden, vo en hbo) met een proactieve rol voor het ROC.
 3. Het ROC heeft een herkenbare uitstraling en dit wordt gezien door de afnemers: goed onderwijs en een persoonlijke benadering waar mogelijk afgestemd op vragen uit de omgeving.
 4. Het ROC is een gemeenschap van medewerkers en leerlingen die er toe doen.
 5. Het ROC is financieel gezond.
 6. Het ROC behoudt tenminste zijn marktaandeel door nieuwe product-marktcombinaties mede op basis van zinvolle allianties met bedrijven en onderwijsinstellingen in Noord-Holland Noord.
 7. Het ROC sluit schaalvergroting niet uit mits dit bijdraagt aan de regionale verankering en de kracht en de specifieke kenmerken van het ROC gewaarborgd blijven (‘sterker worden en compact blijven’).

Voorbereid op toekomstige ontwikkelingen
Om een passend antwoord te bieden op externe en interne ontwikkelingen en vragen, zijn ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College voornemens om, bij voorkeur per 1 januari 2022, samen een verticale scholengemeenschap te vormen. Dit versterkt het beroepsonderwijs
in de regio en biedt de mogelijkheid pro-actief te reageren op (o.a. demografische) ontwikkelingen. De aansluiting vmbo-mbo wordt versterkt, waarmee vmbo en mbo toekomstgericht én loopbaangericht gemaakt worden door adequaat in te spelen op ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt. De reeds succesvolle positie op de markt voor leven lang ontwikkelen wordt verder uitgebouwd. Thuisnabij onderwijs wordt geborgd. Daarnaast biedt de fusie mogelijkheden voor combinaties van opleidingen (crossovers) en keuzedelen (mbo) en
keuzevakken (vmbo), die voorheen alleen binnen het ROC of het Clusius College mogelijk waren. De noodzakelijke onderwijskundige doorontwikkeling wordt mogelijk gemaakt en er wordt een kwaliteitsslag in de onderwijsondersteunende processen gerealiseerd. Tot
slot maakt een fusie een effectievere inzet van de professionals en middelen mogelijk.

In de zomer 2021 gaat de huidige bestuurder met pensioen, en in januari 2022 is de fusie met het Clusius College voorzien. Dit betekent dat de nieuw te benoemen bestuurder een belangrijke rol krijgt bij de voorbereiding van de nieuwe organisatie en intensief
zal moeten samenwerken met alle betrokkenen binnen en buiten de organisatie om het cursusjaar 2021-2022 zo goed mogelijk voor te bereiden en het beoogde meerjarenperspectief voor beide organisaties te realiseren.

Meer informatie: www.rockopnh.nl en www.clusius.nl.

De functie
De werkzaamheden worden verricht binnen het eenhoofdig College van Bestuur van het ROC Kop van Noord-Holland. De instelling verzorgt zowel onderwijs dat bekostigd wordt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als commerciële opleidingen.
Beide types opleidingen worden uitgevoerd in afdelingen onder leiding van twee onderwijsdirecteuren. Een gedeelte van de commerciële opleidingen wordt uitgevoerd in aparte bv’s. Daarnaast kent het ROC een aantal steunstichtingen ten behoeve van het onderwijs.

Het College van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor het bestuur van het geheel. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van hetgeen in de statuten is verwoord. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het integraal bestuur van het ROC, draagt
zorg voor de visie- en strategieontwikkeling en -vorming, is verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging, profileert en positioneert het ROC, is verantwoordelijk voor good governance, is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid
op de onderscheiden beleidsterreinen en stelt dit beleid vast en geeft leiding aan het managementteam dat bestaat uit onderwijsdirecteuren en hoofden van dienst.

Een van de taken van de nieuw te benoemen voorzitter van het College van Bestuur wordt het voorbereiden en tot stand brengen van de voorgenomen fusie met het Clusius College. In de te vormen nieuwe organisatie zal het bestuur gevormd worden door een tweehoofdig
College van Bestuur, waarbij het huidige lid College van Bestuur van het Clusius College samen met de nieuw te benoemen voorzitter voor de totale organisatie verantwoordelijk zal zijn. De nieuw te benoemen voorzitter zal tevens voorzitter worden van deze gefuseerde
organisatie.

Het profiel:

 • Een eigentijdse bestuurder, die gedeeld (matrix, gespreid) leiderschap ambieert in professionele cultuur/lerende organisatie, waar onderwijsvernieuwing een belangrijke pijler is. Die collega’s vertrouwen en ruimte geeft, iemand die zelf ook expliciet leert
  en zo een professionele cultuur belichaamt, die anderen uitnodigt op leren.
 • Een leider die benaderbaar en zichtbaar is en docenten en medewerkers uitnodigt om van buiten naar binnen te denken en ondernemend te zijn. Merkbaar van een ‘nieuwe generatie’-bestuurder in de zin van leiden vanuit vertrouwen, zichzelf ook kwetsbaar opstellen,
  risico’s durven nemen;
 • Iemand die zich thuisvoelt in en sensitief is voor de Noord-Hollandse cultuur (we praten er over, als we besloten hebben dat we het gaan doen dan doen we het ook. Ook blijven leren terwijl we werken. Ruimte geven aan mensen om mee te leren).
 • Iemand die ondernemend is: kansen ziet en benut, creatief is en risico’s durft te nemen.

De taken:

 • Het tot stand laten komen van beleid en strategie in afstemming met alle betrokkenen;
 • Het zorg dragen voor de inrichting en leiding van de organisatie;
 • Het zorg dragen voor de organisatie van de primaire processen;
 • Het zorg dragen voor de integrale bedrijfsvoering;
 • Het zorg dragen voor het communicatiebeleid;
 • Kaders ontwikkelen waarbinnen managementteam en staf kunnen excelleren;
 • Het richting geven aan de externe vertegenwoordiging en de positionering en profilering van de instelling;
 • Het voeren van good governance.

De speelruimte:

 • Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van het ROC en voor de continuïteit. Het gaat onder meer om het uitzetten van beleid en strategie en de realisatie daarvan.
 • Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving en het nakomen van afspraken gemaakt met ministeries en andere partners.
 • Het College van Bestuur vertegenwoordigt het ROC in en buiten rechte en is het bestuurlijk aanspreekpunt.
 • Het College van Bestuur legt aan de Raad van Toezicht verantwoording af over de gang van zaken en over zijn eigen functioneren.

Contacten:

 • Periodiek met de Raad van Toezicht over het strategisch beleid, de integrale bedrijfsvoering van de instelling om verantwoording af te leggen;
 • Met medewerkervertegenwoordiging (OR) om periodiek overleg te voeren over het algemeen te voeren beleid;
 • Met andere onderwijsinstellingen en onderwijsgerelateerde instanties om het beleid van de instelling uit te dragen, te verdedigen en belangen te behartigen;
 • Met bedrijven en instellingen om afspraken te maken over te leveren of geleverde diensten en om contracten aan te gaan;
 • Met vertegenwoordigers van de beroepenvelden waar de instelling voor opleidt en vertegenwoordigers van politieke en maatschappelijke organisaties voor het realiseren van de relevante instellingsdoelen, om relevante netwerken te onderhouden en om privaatpublieke
  samenwerkingsprojecten op te zetten met maatschappelijke arbeidsmarktbelangen;
 • Met de brancheorganisatie (MBO Raad) om de belangen te behartigen en de belangen met andere ROC’s af te stemmen;
 • Met de media over bestuurlijk, maatschappelijk en/of politiek gevoelige onderwijsvraagstukken;
 • Met plaatselijke, regionale en landelijke (politieke) bestuurders en ambtenaren over de realisatie van strategische doelstellingen om hen richtinggevend te beïnvloeden bij de formulering van strategische beleidsconcepten en/of politieke besluitvorming;
 • Met de inspectie en relevante partijen over de kwaliteit van het onderwijs en de verantwoording daarvan teneinde afstemming te realiseren en eventuele verschillen van inzicht te slechten.

Profiel

De Voorzitter College van Bestuur beschikt over de volgende kennis, ervaring, kwaliteiten en competenties:

 • kennis van en bestuurlijke ervaring in (beroeps-)onderwijs;
 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring met fusietrajecten;
 • ervaring met en kennis van onderwijsvernieuwing;
 • diplomatieke vaardigheden in opereren in sociale en maatschappelijke netwerken;
 • kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de gebieden waarop door de instelling onderwijs wordt gegeven;
 • ervaring in (het initiëren van) samenwerking en initiatieven met partners in de regio;
 • hybride profiel (kennis van zowel bedrijfsleven als onderwijs);
 • kennis van en inzicht in het verzorgen van integraal management van een complexe
 • onderwijsinstelling met verschillende disciplines;
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van strategische (beleids-) uitgangspunten van de instelling en het omgaan met tegengestelde belangen;
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een bestuurlijk, zakelijk en maatschappelijk relatienetwerk en het extern vertegenwoordigen en positioneren van de instelling;
 • kennis van en inzicht in de relevante functionele beleidsterreinen;
 • goede communicatieve vaardigheden;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling.

Persoonskenmerken:

 • Boegbeeld
 • Collegiaal teamplayer
 • Verbinder
 • Inspirerend
 • Gepassioneerd
 • Sociaal met gevoel voor humor
 • Mensgericht
 • Aanpakker en ondernemend

Aanbod
Functie: Voorzitter College van Bestuur
Instelling: ROC Kop van Noord-Holland
Ingangsdatum: Per 1 mei 2021 of anders zo spoedig mogelijk daarna
Dienstverband: Fulltime (1,0 fte), flexibel inzetbaar
Aanstelling: Vier jaar, met optie tot verlenging
Salaris: Passend binnen de WNT normen voor maximale bezoldiging van topfunctionarissen binnen het onderwijs. Het ROC Kop van Noord-Holland is ingedeeld in bezoldigingsklasse E.

Solliciteer

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *